sobota, 17 marca 2018

Chrystus narodził się w Betlejem k. Jerozolimy, czy w Betlejem k. Nazaretu? Współtwórca „aryjskiego chrześcijaństwa” z Görlitz (k. Zgorzelca)

Rok 2013 …
 

„Drugie Betlejem, prawie nieznane, zwane dla odróżnienia galilejskim, jest położone na północy Izraela, na obrzeżach Nazaretu - miasta, w którym Jezus spędził dzieciństwo, i z którym jest w Biblii identyfikowany. Ewangeliści piszą o nim "Jezus z Nazaretu", a nie z Betlejem - zwracają uwagę zwolennicy teorii o tym, że Jezus przyszedł na świat w Galilei. Debata o tym, które z dwóch Betlejem jest miejscem narodzenia Jezusa trwa od kilkunastu lat i wciąż wywołuje kontrowersje.” tvn24.pl 
cdli.ox.ac.uk


Od kilkunastu lat?

Ponad wiek temu …

„Zdaniem Paula Haupta biblijna historia narodzin w Betlejem nie miała miejsca, gdyż cesarskiego spisu ludności nie przeprowadzano w Judei, póki ta nie stała się prowincją cesarską. Żaden z potomków Dawida nie urodził się w Betlejem, a nawet gdyby się urodził, to pytanie „Czy z Nazaretu może przyjść coś dobrego?” byłoby bluźnierczą obrazą rodu panującego. Zdaniem badacza nowa dynastia osiedliwszy się na terenie Galilei, przyjęła tytuł rodu Dawida, tak jak królowa Wiktoria rodu hanowerskiego, chociaż sama Hanowerem nigdy nie władała.” 

 

Paul Haupt urodził się na miesiąc przez Bożym Narodzeniem roku 1858 w Görlitz. Zmarł w Stanach Zjednoczonych, gdzie został jednym z pionierów asyriologii. Badał języki starożytne, Stary Testament, dzieje Bliskiego Wschodu. 


 

Pomimo niewątpliwych zasług niektóre jego dziwaczne poglądy (trudno porównywać stan wiedzy i badań archeologicznych przełomu XIX/XX w. i obecnie) zostały wykorzystane przez nazistów do brudnych celów.

„Najpopularniejszą teorią, usiłującą znaleźć konsensus między rasową przynależnością Chrystusa a biologicznym antysemityzmem, była teoria wywodząca rodowód Jezusa od ludności galilejskiej. Już wcześniej podkreślano fakt, iż Galilea zamieszkana była w starożytności przez prawdziwy etniczny tygiel – znajdowała się tam ludność żydowska, fenicka, arabska, syryjska, perska, a nawet grecka. Dla biologicznych antysemitów logicznym stało się połączenie tego faktu i sformułowanie wniosku, że rodzina Jezusa mogła mieć rodowód perski lub amorycki (ponadto często podkreślano zhellenizowanie otoczenia Jezusa). Sam zaś Jezus, według Haupta, miał być raczej potomkiem Zaratustry niż Dawida.”
„Paul Haupt zwrócił z kolei uwagę, że to, co nazywamy żydowskim nosem, jest w rzeczywistości nosem azjatyckich Hetytów lub oryginalnych Armeńczyków (kwestia przynależności rasy armeńskiej do Europejczyków lub do Azjatów była wielokrotnie podnoszona przez różnych badaczy). Od hetyckiej krwi jeszcze bardziej wartościowa była krew indogermańskich Amorytów (choć dziś powszechnie definiuje się Amorytów jako lud semicki). To właśnie oni mieli wznieść miasto, które później stało się Jerozolimą, i stanowić podstawę warstw przywódczych Izraela. Z elementów nieżydowskich miało się rekrutować nie tylko najbliższe dworskie otoczenie monarchy, ale i monarszą gwardię – Keretytów i Peletytów. Ponadto sam kolor włosów króla Dawida miał świadczyć o dobrej i obcej Żydom krwi, jaka płynąć miała w jego żyłach. Sami zaś Żydzi mieli prezentować w znacznej części typ negroidalny. Ciemna karnacja i włosy miały zdradzać wpływy murzyńskie. Zdaniem Paula Haupta jest to jedyne wyjaśnienie karnacji starożytnych Hebrajczyków, Hiszpanów i południowych Włochów (...)”
Tyberiusz Juliusz Abdes Pantera …
wikipedia.org

„Panthera – ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki”
pdf.helion.pl

„Ojcostwo Jezusa wg Talmudu przypisywane jest rzymskiemu legioniście o imieniu Pantera. Prawdopodobnie chodzi tu o zniekształcone określenie Iesus ho Parthenou (Jezus syn dziewicy), choć Jan Damasceński zaznacza, że Pantera to imię dziadka Maryi. Dla niemieckiej myśli religijnej szczególne znaczenie ma odkrycie w 1859 r. w Bingerbrück (dzisiejsza Nadrenia-Palatynat) grobu legionisty Abdasa Pantery z Sydonu. Dla niemieckich nacjonalistów stało się jasne, że wzmiankowany Pantera był germańskim żołnierzem. Niemieccy bibliści byli żywo zainteresowani tym znaleziskiem. Dla niemieckich protestanckich nacjonalistów podnoszona przez Żydów skaza nieślubnego pochodzenia Jezusa była zaletą wskazującą jego aryjskie korzenie.” historia-pracownia.pl
Osiemdziesiąt lat temu nad Betlejem (k. Nazaretu) powiewały flagi ze swastyką i mieszkali tam członkowie NSDAP?

Niemożliwe!

A jednak - Betlejem Galiläa wikipedia.org

Podobnie w Hajfie i Tel Awiwie, na „Karmelbergu” itd.


„Czytając relacje poszczególnych Ewangelistów, często zauważamy, że rela­cjonując te same wydarzenia, różnią się w ujęciu wielu szczegółów. Fakt ten nie tylko nie przeczy wiarygodności ewangelicznego przekazu, ale utwierdza nas w przekonaniu, że opisywane wydarzenia rzeczywiście zaistniały.

Gdyby bowiem relacje Ewangelistów nie różniły się niczym, to moglibyśmy słusznie przypuszczać, że umówili się oni co do treści swojego przekazu. Wtedy też nie byłoby sensu pisać czterech Ewangelii.

Jeżeli zaś każdy z nich opisuje fakty samodzielnie, każdy ma inny punkt widzenia, nie piszą kronik, ale orędzie dobrej nowiny, a w zasadniczych spra­wach się zgadzają, świadczy to niezbicie, że opierają się na faktach, które każdy z nich na swój sposób wykorzystuje dla przekazu myśli religijnej.

Z podobnym zjawiskiem spotykamy się bardzo często. Jeżeli zdarzy się jakiś wypadek, każdy ze świadków opowiada o nim inaczej, bo każdy na inne szcze­góły zwraca uwagę. A przecież u podstaw tych relacji leży to samo wydarzenie. Czasem trudno z takich relacji odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia. Jeżeli jednak świadkom zależy na przeinaczaniu faktów, wtedy umawiają się, o czym mają mówić i o czym milczeć. Wtedy świadectwa są bardzo zgodne, ale nie­prawdziwe.”

Tomasz Jelonek „Historia Izraela. Ustalenia wstępne”

Zdjęcia z Betlejem (k. Jerozolimy), z Bazyliki Narodzenia Pańskiego i Groty Narodzenia.

Więcej na najbliższej Wieczorynce SKPSu.